• scream

پروژه نقاشی ِجیغ

ادوارد مونک ( Edvard Munch) با نقاشی جیغ خود بسیار جاودانه شد.
من در این پرژه از بچه ها خواستم این نقاشی را مثل یک پازل ببینند.
هر قسمت آن را یک نفر نقاشی کرد و جای سَر فیگور را خالی نگه داشتیم.
وقتی هر تکه از نقاشی را کنار هم چسباندیم،نقاشی جیغ ما کامل شد.
بچه ها سر خود را درون تصویر می گرفتند و ادای جیغ زدن در می آوردند تا تصویر کامل شود.

اطلاعات رویداد

دسته بندی :

Date : ۱۶ مرداد ۱۳۹۸

To Top